آخرین اخبار :
تذکر درمورد رعایت قوانین

ردیفنام كاربريمبلغ ( تومان )
1tarannom5000
2radniya40000
3zl1gt25000
4saat115000
5peyman303110000
6arezoo635000
7ali_atb957000
داگ کوین رایگانسایت کلیکی فوق العادهبدون نیاز به سرمایه گذاریسایت کلیکی فوق العادهسایت کلیکی فوق العاده
 • درآمدی تا 100 تومان برای هر عضویت
 • درآمدی تا 25 تومان برای هر کلیک
 • درآمدی تا 32 تومان برای هر کلیک زیرمج.
 • جزئیات و اطلاعات دقیق
 • ارتقاء عضویت دلخواه
 • درآمدزایی مختلف
 • پرداخت سریع و آنلاین
 • و...


 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • انتخاب ساعت دلخواه نمایش تبلیغات
 • تبلیغ با هر مبلغی
 • و...

تبلیغات هزینه نیست؛ سرمایه گذاریست!تعرفه ها در عضویت های مختلف
ارزش هر کلیک10 تومان15 تومان20 تومان25 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره29 تومان30 تومان31 تومان32 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه مستقیم4 تومان5.5 تومان7 تومان10 تومان
حداکثر زیرمجموعه مستقیم502005001000
حداکثر زیرمجموعه اجاره ای5002000500010000
وقفه زمان اجاره7655
وقفه زمان برداشت1512108
قیمت زیرمجموعه مستقیم3000 تومان3000 تومان3000 تومان3000 تومان
قیمت زیرمجموعه اجاره ای800 تومان800 تومان800 تومان800 تومان
قیمت تعویض زیرمجموعه80 تومان75 تومان70 تومان70 تومان
سقف ارسال پیام خصوصی روزانه1050100200
قیمت ( یک ماه )رایگان40000  تومان200000  تومان600000  تومان